پـسر دختـر زیبـایی را دیـد .....

پـسر دختـر زیبـایی را دیـد ، شیـفتش شـد . جنـد ساعـتی با هم تـو خیـابون قـدم میـزدن کـه یـهو بنــز گــرون قیـمت جلـوی پـاشـون تـرمـز زد . دختره به بسره گفت : خوش گذشـت ! ولـی نـمیتونـم همیـشه بیـاده راه بــرم بای ... نشسـت تـوی ماشیـن ، راننده بهش گفت : خانـم

ببخشیـد مـن رانـنـده ایـن آقـا هستـم لطفـا پیــاده شیـد .

1370070576482151_orig.jpg

/ 0 نظر / 46 بازدید