ما فَقَط دَر اِستاتوس هایِمان آدَم های خُوبی هَستیم !!

مَرد ها ، اِسمِشان به سَنگدِلی مَعروف اَست ...زَن ها ، به آهَن پَرَستی ... 
مَرد ها وَ زَن ها ، هَر دو اِنکار می کُنَند..!! 
هَر دو تَنها می گُذآرَند وَ اَز تَنهایی می نالَند ..... 
جُمله دوستَت دآرَم شُده اَست جُمله ی فَرار ، بِشنَویم ، فَرار می کُنیم..! 
اَمّاهَر دو گِریه می کُنَند ، دُختَر ها بُلَند ، پِسَر ها بی صِدا ...! 
هَر دو به دُنبالِ کَسی که تا اَبَد تَنهایِشان نَگُذارَد ... 
مَرد ها تا مانکَن بِبینَند تَنها می گُذارَند! 
زَن ها تا شآهزاده ای سَوار بی اِم و! 
ما فَقَط دَر اِستاتوس هایِمان آدَم های خُوبی هَستیم !!

/ 0 نظر / 14 بازدید