اگه دخترانبودن.....

اگه دخترانبودن کی واس باباها ناز میکرد
اگ دخترا نبودن مامانا باکی رقابت میکردن
اگ دخترانبودن کی جواب سوال استادارو میداد
اگ دخترانبودن پسرا عاشق کی میشدن
اگ دخترانبودن کی هروز مانتومیخرید
اگ دخترانبودن کی میرفت توتیربرق
اگ دخترانبودن پسرا شبا ب کی اسمس میدادن
اگ دخترانبودن کی سفره پهن میکرد
اگ دخترا نبودن کی مامان میشد
اگ دخترا نبودن کی ارایش میکرد
اگ دخترانبودن کی پسرا رو ضایع میکرد
اگ دخترانبودن کی واس رفتن تا سرکوچه اندازه عروسی رفتن ب خودش میرسید
اگ دخترانبودن پسرا واس کی لوس میشدن
اگ دخترانبودن پسرا ب کی متلک مینداختن
اگ دخترانبودن کی بیشتر از پسرا لایک میخورد

اگ دخترا نبودن کی سوژه خنده ما پسرا میشد

/ 0 نظر / 10 بازدید