# عشق

فرمول عشق

این معلم یک فرمول را با گچ بر روی تخته سیاه می نویسد به نظر شما مفهوم این فرمول چیست؟ . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ 0 نظر / 9 بازدید